Medved, simbol moči in peticija za njegovo ohranitev

Medved, ki ga je Carl Gustav Jung imel za simbol nevarnega vidika nezavednega in ga glede na njegovo moč povezoval z nagonom nas spremlja tako preko ozvezdja kot tekom otroštva, pa naj si gre za igrače, risanke ali filme. Zanimive so njegove skrajnosti, kjer na eni strani ponazarja simbol krutosti, divjosti in surovosti, saj je močan, nevaren in nepredvidljiv, hkrati pa je nežno, igrivo in sladkosnedo bitje, ki je pripravljeno narediti vse, da dobi med. V sanjah nam medved simbolizira moč, ki tekom zime hibernira in instinktivno ve, kdaj je pravi čas za prebuditev. Tako nas medved uči, ne samo prepoznati pravi čas, ampak tudi kdaj je čas za akcijo in kdaj za počitek. Medved je ena redkih žival, ki nosi tako sončev in lunin simbol, saj je bitje dneva in noči in nam kaže, kako se povezati z močjo in hkrati z intuicijo. Prelepo bitje za katerega verjetno ni naključje, da je v obliki igrače tako priljubljen med otroki.

Carl Gustav Jung described the bear as a dangerous aspect of the unconscious and in terms of its power connected symbol of the bear with an instinct and primitive force that is connected with us from the sky (Ursa Minor & Ursa Major) and accompanied in childhood from a toy and in cartoons. It’s interesting to see how bear represented extremes, where on one hand is a symbol of cruelty, power, danger, and unpredictability, while on the other side is gentle, playful and with a big sweet tooth where would do anything to get the honey. In dreams bear represents power and this strong and powerful and jest tender animal that hibernating during the cold winter months, means bears know instinctively when the time is right, when is the time for action and when the time to rest, teaches us, not only how to recognize the right moment but also when is the time for action and when to rest. They also know when to wake back up. Bear is active day and night and is a connection with solar energy, strength, and power, lunar energy and intuition. This enhances and teaches us how to develop these qualities within ourselves. Beautiful creature, that is not by coincidence so loved as a teddy bear by so many children.

(Slovenian above | English below)

Simbol, ki ga nosi medved | Bear Symbolism

Medvedi, ki nosijo znanstveno ime Ursidae, so veliki rastlinojedi sesalci iz reda zveri, ki imajo v keltskem svetu simbol vojaškega razreda in beseda zanj je tudi v imenu kralja Arturja (artoris) ali v irskem priimku Mathgen (matugenost = rojen od medveda). In če medved predstavlja vojaški razred, je njegovo nasprotje merjasec, ki je simbol duhovniškega razreda in o njunih bojih pričajo različne irske pravljice. Ženski značaj vojaškega sloja pa v Galiji označuje boginja Artio. V grški mitologiji je medved spremljevalec Artemide, lunarne boginje krutih obredov, ki se pogostoma prikaže v podobi medveda. Kot lunarna žival inkarnira dve plati povezani z lunarnim mitom: lahko je pošast ali žrtev, lahko žrtvuje ali je žrtvovan. Pri Korjakih na severovzhodu Sibirije, pri Giljakih, Tlingicih, Tongih in Haidih nastopa medved v iniciacijskih obredih, imel pa je bistveno vlogo v paleolitski dobi. Pri Indijancih Pomo iz južne Kalifornije, je vpeljevanje takšno, da grizli ubije inicianta in mu s kremplji naredi luknjo v hrbtu. V podzemskih svetiščih Indijancev Pueblo je obredno ognjiče, ki mu rečejo medved, kajti ta žival je povezana s podzemskimi silami.

Na Japonskem pa je medved prednik Ainujev med katerimi je razširjeno verovanje, da je medved gorsko božanstvo, bog nad bogovi. S tem razlogom imajo v mesecu decembru praznik medveda, imenovan Kamui omante, ko se božanstvo takrat spusti na zemljo in obdari ljudi, nato se ponovno vrne v svet bogov. Na kitajskem je medved izraz yanga, je moški simbol povezan z goro ali hribi, kjer živi in je nasprotnik kače. Medtem ko je urejevalec sveta Yu Veliki si nadel je medvedjo podobo, je ta jezdna žival yogini Ritsamade. V islamski ezoteriki je medved včasih zlobna in zoprna žival; v Sibiriji in na Aljaski pa je medved povezan z luno. Drugod velja medved za prednika človeškega rodu, kajti človek, čigar življenje je podobno življenju lune, je bil lahko ustvarjen samo iz lunine snovi ali s čarovnijo te zvezde živih resničnosti. Kanadski Algonkini pravijo medvedu Ded(ek), od koder prihaja verovanje iz močno razširjenega mita o ženskah, ki jih je ugrabil medved in ki živijo v zakonu z ugrabiteljem. Pri severnoameriških, sibirskih lovskih ljudstvih veljajo za ženske vse mogoče prepovedi, kar zadeva medveda, in so vsa izročila kot na primer, da medveda nikoli ne privlečejo ubitega medveda skozi vrata v kočo ali šotor, kajti vrata uporabljajo ženske; in pa, ženska ne sme pogledati medvedje glave ali se dotakniti medvedje sledi; vsa ta izročila so povezana z zaščitniško magijo, kajti ženska je prav zaradi svojega spola v nevarnosti, da bi jo napadel medvedov duh. Za sibirske Jakute medved vse sliši, si vse zapomni in ničesar ne pozabi. Altajski Tatari verujejo, da medved sliši po zemlji, Sojoti pa pravijo, da je zemlja medvedovo uho. Medvedja šapa, ki je pribita v bližini hišnih vrat ali vhoda v šotor, odganja zle duhove pri Tunguzih, Šorih, pri Jakutih pa varuje otroke, če je položena v zibelko.

***

Bears are carnivoran mammals of the family Ursidae and have in the Celtic world symbol of the military class; for example the word it is in the name of King Arthur (artoris) or the Irish surname Mathgen (matugenost = born of a bear). And as the bear represents the military class his opposite is the boar, which is a symbol of the priestly class and their struggles witnessed various Irish fairytales. The female character of a military layer is represented by Celtic goddess Artio, that is associated with fertility and protection. Also, Artio is a bear goddess who represents a transformation of the season. She was said to conjure winter when she needed rest (hibernation). Upon awaking, Artio was said to summon the summer. This bear goddess is also aligned with lunar symbolism.  The similarity we can see in Greek mythology, where the bear is a companion of Artemis, goddess of the lunar cruel rites, which often appears in the form of a bear. As a lunar animal incarnates two sides related to the lunar myth: could be a monster or victim and can be sacrificed or is sacrificed. In Koryaks in northeast Siberia, in Giljakih, Tlingicih, Tonga, and Haida Bear appearance in initiation rituals. Pomo Indians of Southern California have a ritual where grizzly bear kills the one who is being initiated and with claws makes a hole in the back. Bear meanings associated with the moon continue in Pueblo lore in which the bear is connected to underground temples. Here the bear is said to oversee the night and lives in rhythm with the Native Indian cycles of the moon.

In Japan, the bear is an ancestor of Ainu and belief goes that the bear is mountain deity, the god of the gods. For this reason, they have in the month of December the feast of the bear named Kamui Omantel, when the deity comes down to the Earth and give presents to the people, then returning to the world of the gods.  In China, a bear is the expression of yang, the male symbol connected with mountains or hills, where he lives and is the opponent of the snake. And while the creator of the world of Yu the Great put on the image of the bear, the bear is ride animal of Yogini Ritsamade. In Islamic esotericism, a bear is sometimes wicked and annoying animal but in Siberia and Alaska, the bear is connected with the moon. In the native tribes of Canada, the Algonkin tribe refers to a bear as to their grandfather, that comes from the belief of a widespread myth, about the bear who kidnapped women. In Siberian hunting tribes, peoples apply to many restrictions about bear and woman, such as never bring killed bear through the door, because the gate is used by women, or women can not look bear into the eyes or touch the head of the bear. All these traditions are associated with protective magic, because of her sex, a woman is in danger of being attack by a bear spirit. Siberian tribe Yakut believes that bear hears all, and remembers everything. Tatar’s tribe believes that the bear hears the earth, and the Soyot tribe believes that the earth is Bear’s ear. In other tribes bear paw nailed near the front door or at the entrance to the tent, should guard against evil spirits and if placed in the cradle will protect children.

Medved v cirkusu in zaporu | Bears in captivity

Na ta prizor sem naletela v Srbiji v okolici Zrenjanina, kjer je neka domačija naredila nekakšno verzijo živalskega vrta. V majhnem prostoru so med drugim imeli tudi tega medveda in zdelo se mi je prav kruto, videti medveda v premajhnem prostoru, zaprtega in razstavljenega na ogled. V času vojne v Bosni je ostal brez mamice in tako ga je pot pripeljala sem, kjer je zdaj. Tragično zgodbo o tem medvedu si lahko prebereš na: MEDVED MIŠA. Druga skrajnost so cirkusi z živalmi, kjer se bitja izrablja za absurdne nastope. Več o tem si lahko prebereš: »Zakaj takšen cirkus glede cirkusa.«

In this sad scene I ran into  Serbia, where is a homemade version of the zoo. In a small space, among others, there is this beautiful and sad bear. When he was a little he found his way to escape the war in Bosnia. Here he was being fed and now he is captured here. It’s really sad to see this beautiful creature who needs so much space to be squeezed here. More about Tragic story of Misha the bear. The other extremes are circuses with animals, where bears are being exploited in the most absurd and brutal performances. I wrote about that in »Circus and what the fuss is all about.«

***

Peticija o odstrelu medvedov | Petition for saving the bears

Glede nato, da človek svoj prostor vztrajno širi, krči prostor drugih bitij in tako se dogaja, da se medvedi in ljudje vse pogosteje tudi srečujejo. Moje prvo srečanje, povezano z medvedi, se je zgodilo v Parizu. Namreč na dan, ko sem se preselila v mesto luči, kakor so Pariz romantično poimenovali, so tisti dan odmevale po pariških ulicah protesti z napisi »Nočemo slovenskih medvedov!« Vsekakor ironična situacija, kjer so slovenske medvede izvozili v Francijo, mi je v prihajajočih mesecih olajšala razlago in pojasnilo, kje Slovenija je.
Kakšna pa bi bila reakcija ob srečanju medveda v gozdu, resnično ne vem, še posebej, če bi se medved zapodil proti meni, ob čemer resnično dvomim, da bi lahko v takem trenutku upoštevala nasvet s strani Zavoda za gozdove, ki pravi: »Če se medved zapodi proti nam, obstanimo ali se ulezimo na tla; skoraj vedno se bo medved ustavil, še preden pride do nas (gre za lažni napad, pri čemer ne pride do fizičnega stika).« Da se številne živali v naravi raje izognejo človeku, velja tudi za medveda pa vendar se zgodijo primeri, ko človek preseneti medveda in obratno. Najbolj kruti pa so primeri, ko se ljudje spravijo na medvedko z mladiči, kjer je znano, da bo mama medvedka naredila vse, da zaščiti svoje mladiče. Tako so prišli na dan primeri, ko so lovci čakali medvedko tako, da so pustili mladiča v brlogu umreti od lakote; ali ko so z medvedko obračunali tako, da so najprej ustrelili enega mladiča, nato še njo z drugim mladičem. Takih primerov, kje je šlo za medvedke z mladiči, je veliko. Tako redni kot izredni odstrel v Sloveniji sta velik problem. Slovenija izvaja enega najvišjih odstrelov medveda na svetu, saj vsako leto odstreli vsaj petino celotne populacije. Ministrstvo za okolje in prostor je 7. novembra 2016 dalo v enomesečno javno obravnavo osnutek odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. V obdobju od 1. oktobra 2016 do 30. septembra 2017 se načrtuje odstrel 93 medvedov in 10 volkov. Kljub temu, da sta obe vrsti zavarovani, ministrstvo v obrazložitvi navaja, da so glavni zagovorniki odstrela volkov in medvedov nekateri rejci drobnice in nekateri lovci. Peticija je obnovljena 2019, zato te vabim, da sodeluješ in podpišeš peticijo s klikom na: »ZA OHRANITEV ŽIVLJENJA MEDVEDOV«.

I really don’t know what would my reaction be, if I came across a bear, and I wonder if in that situation it would really be possible to take advice as to lay on the ground and be still. My first experience with the bears was when I moved to Paris, the romantic city of light was on the day of my arrival, there was a big demonstration in the streets of Paris with yelling and signs: »We do not want Slovenian bears!« Apparently, Slovenia exported some bears in France at that point, and ironically that situation really helped me in following moths when explaining where Slovenia is.
In places where humans are, bears cross their paths due to human ignorant and selfish grabbing of the space, many times bears have been pushed out of their natural habitat and therefore moved to so-called human space. Therefore in Slovenia, we have a situation where bears are being executed because they attacked humans, although it’s known that bear attacked only in case to protect its cubs. Hunters then use their hunting skills to kill the bear, as leaving cub in a cave to die of hunger, or killing a young bear to evoke mother bear and then kill her. How brave! In Slovenia, there is a big problem with regularity about executing the bears due to the highest numbers of allowing bears to be killed. In the period from 1st October 2016 until 30th September 2017, they are planning to kill 93 bears and 10 wolves, despite the fact that both species are protected. New petition in 2019: »FOR SAVING THE BEARS.«

***

Medvedi skozi otroštvo | Teddy bear and childhood

Z mojim otroštvom so povezani trije medvedi, in sicer Umka, Medvedek Uhec in Grizzly Adams.
Umka je ruska risanka o dveh polarnih medvedih, mamico in medvedkom po imenu Umka, ki me je spremljal tekom otroštva in resnično sem vesela, da sem našla to risanko tudi s prevodom.
Medvedek Uhec je ena lepših animacij iz otroštva, ki si jo lahko ogledaš TUKAJ.
Grizli Adams tv serija iz leta 1977/78 je nastala na osnovi filma ter knjige Charles E. Sellier Jr. Tako film kot nadaljevanka govorita o zgodbi Grizli Adamsa, ki se je umaknil oz skril med gore, da bi ubežal lažni obtožbi za umor, ki ga ni storil. Na poti reši medvedka, ki postane njegov sopotnik in ga poimenuje Ben. Njegova človeška prijatelja Nori Jack z mulo Številka sedem ter Indijanec Nakoma, sta Adamsa naučila kako preživeti v naravi ter hkrati, kako zaščititi naravo. Tako se Adams odloči, da nikoli ne bo škodoval živalcam. Zgodba se seveda konča s srečnim koncem, kjer resnica pride na dan in se dokaže njegova nedolžnost glede umora, ampak to več ni pomembno, saj je našel svoje mesto v naravi. Serijo lahko najdeš na spletu, prisluhneš pa lahko uvodni melodijo: INTRO.

There are three bears that are connected to my childhood memories, one is Umka and other is Grizzly Adams.
Umka is Russian cartoon about two polar bears, mother and a little bear named Umka, who accompanied me during my childhood, and I am really glad I found this cartoon that is translated.
Bear Uhec that in translation would be something like a bear with name Ear is one of cutest animation that you can see HERE.
The Life and Times of Grizzly Adams tv series from 1977/78 were based on the film from 1974 and book were written by Charles E. Sellier Jr. The film and TV series portrayed the fictional Grizzly Adams as a frontier woodsman who fled into the mountains after he was wrongly accused of murder. While struggling to survive, Adams saves an orphaned grizzly bear cub he adopts and names Ben. The bear, while growing to its huge adult size, becomes Adams’ closest companion. Consistently kind and gentle, Adams discovers and demonstrates an uncanny ability to gain the trust of most of the indigenous wildlife of the region, and he helps and sometimes rescues many species. Originally a hunter, with his learned affection for wildlife Adams resolves never to harm another animal whenever possible. In the television series, Adams had two human friends, an old mountain man trader named Mad Jack played by Denver Pyle who was often featured with his mule, Number Seven and a Native American by the name of Nakoma. Adams, Mad Jack, and Nakoma helped myriad mountain visitors while protecting wildlife at the same time. In the end, Adams proves his innocence but he remains to live in the wilderness. TV series you can find on-line, and if you want to hear beautiful song click here: INTRO.

***

Mali in veliki voz in mitologija  | Ursa Minor & Ursa Major and mythology

Veliki in mali voz sta skupini najsvetlejših zvezd v Velikem in Malem medvedu. Veliki medved (latinsko Ursa Major) je ozvezdje severne nebesne poloble in eno od 88 sodobnih ozvezdij, ki jih je priznala Mednarodna astronomska zveza. Bilo je tudi eno od Ptolemejevih 48 ozvezdij. Je cirkumpolarno ozvezdje, kar pomeni, da je vidno skozi vse leto, toda le nad večino Evrope in deloma Severne Afrike. Veliki voz leži v ozvezdju Velikega medveda. Vzorec, ki je sestavljen iz sedmih svetlih zvezd, je podoben vozu. Med temi sedmimi je šest vročih, belih zvezd, ena dvojna (Dubhe) pa je oranžna, ki se vidi s prostim očesom. Ko teh 7 zvezd z imeni: Dubhe, kar pomeni v arabščini medved, Merak so ledja, Fekda pomeni stegno, Megrez pomeni repni nastavek, Aliot pomeni rep, Mizar sredina repa, Benetnaš pa konec repa, ko te zvezde povežemo še z ostalimi iz istega ozvezdja, ki so nekoliko manj svetle, dobimo obris medveda. Veliki voz je skupaj z Malim vozom pomemben za iskanje zvezde Severnice, ki na severni nebesni polobli določa sever. Zemeljska os se v približno 25.000 letih vrtavkasto zavrti, zato bo druga zvezda počasi prevzela vlogo Severnice. Za Velikim vozom so odkrili eno najlepših in nam najbližjih galaksij, ki je od nas oddaljena za približno deset milijonov svetlobnih let in jo poimenovali M81, prav tako pa je zanimiva tudi poimenova galaksija M82.

Po grški mitologiji se je Zevs zaljubil v prelepo Kalisto, hčerko arkadskega kralja Likaona, spremljevalko boginje Artemide. Artemida je v grški mitologiji ena od dvanajstih velikih bogov in je boginja lova ter je zahtevala vzdržnost tudi od spremljevalk. Kmalu je postala Kalisto ena od najbolj priljubljenih spremljevalk boginje Artemide. Nekega dne, ko je Kalisto počivala od lova, jo je opazil Zevs, ki je spremenil svojo podobo v obliko Artemide in se Kalisti z zvijačo približal, jo posilil in s tem osramotil. Nekoliko mesecev kasneje, ko so se nimfe in Artemida kopale v reki, je Kalisto razkrila svojo nosečnost in zaradi preloma obljube vzdržnosti bila pregnana in izgnana. Kalisto je rodila sina Arkasa, za kar je zvedela tudi Hera, Zevsova žena in iz maščevanja spremenila Kalisto v medveda. Obstaja več različic, kako je Kalisto postala medvedka, ena zgodba pravi, da jo je Artemida spremenila v medvedko. Nesrečna Kalisto je 15 let kot medvedka tavala po gozdovih in se izogibala lovcem, vse dokler enega dne ni naletela na svojega sina Arkasa. Prepoznala je svojega otroka in se mu hotela približati, ta pa misleč, da gre za žival, je poskušal medvedko ubiti. Prizor je opazil Zevs in zločin preprečil. Pograbil je medvedko in Arkasa ter z njima vzletel v vesolje, kjer je oba pritrdil na nebo. Tako sta danes na nebu Mali medved in Veliki medved. Seveda je tudi to opazila jezna Hera in se obrnila na Okeana, praočeta bogov in morsko boginjo Tetido ter ju prosila, da prepovesta medvedom, da bi se okopala v severnih vodah. Herini prošnji je bilo ustreženo in zaradi tega medveda nikoli ne gresta pod obzorje.

Ursa Major is also known as the Great Bear is a constellation in the northern celestial hemisphere. One of the 48 constellations listed by Ptolemy (second century AD), it remains one of the 88 modern constellations. It can be visible throughout the year in most of the northern hemisphere. Its name, Latin for “the greater (or larger) she-bear”, stands as a reference to and in direct contrast with Ursa Minor, “the lesser she-bear”. The constellation’s most recognizable asterism, a group of seven relatively bright stars (Dubhe, Merak, Fekda, Megrez, Aliot, Mizar, Benatash) commonly known as the Big Dipper or the Wagon, both mimics the shape of the lesser bear and is commonly used as a navigational pointer towards the current northern pole star, Polaris in Ursa Minor. In about every 25.000 years roles of northern pole star are rotated, so soon the second star will slowly take over the role of the Northern star. Also interesting is that behind Ursa Major there is like a window into the closest and spectacular face-on spiral galaxy named M81 and M82 that are only 11.8 million light-years from Earth. Also interesting is a galaxy named M82. The Big Dipper and the constellation as a whole have mythological significance in numerous world cultures, usually as a symbol of the north. Peter Blomberg, a Swedish historian of astronomy, has proposed that the identification of these constellations as bears is due to linguistic ambiguity. The early Greeks referred to the northern area of the sky as αρκτος (i.e. arktos), a word which can mean northern (as in the Arctic) as well as bear. Blomberg believes that the word was originally used in the former sense, i.e. that the constellations were in the north, and that its alternative meaning, that of a bear, was adopted later.

Greek mythology tells the story of beautiful Callisto the daughter of Lycaon, king of Arcadia joined the retinue of Artemis, goddess of hunting. And she soon became the favorite hunting partner of Artemis, to whom she swore a vow of chastity. One afternoon, as Callisto laid down her bow and rested in a shady forest grove, Zeus caught sight of her and was entranced. Cunningly assuming the appearance of Artemis, Zeus entered the grove to be greeted warmly by the unsuspecting Callisto. He lay beside her, raped her, and embraced her. Before the startled girl could react, Zeus revealed his true self and, despite Callisto’s struggles, had his way with her. Zeus returned to Olympus, leaving the shame-filled Callisto scarcely able to face Artemis and the other nymphs. On a hot afternoon some months later, the hunting party came to a cool river and decided to bathe. Artemis stripped off and led them in, but Callisto hung back. As she was reluctantly undressed, her advancing pregnancy was finally revealed. She had broken her vow of chastity! Artemis, scandalized, banished Callisto from her sight.

Callisto then gave birth to a son, Arcas. Hera, the wife of Zeus, had not been slow to realize her husband’s infidelity and was now determined to take revenge. Hurling insults, Hera grabbed Callisto by her hair and pulled her to the ground. As Callisto lay spreadeagled, dark hairs began to sprout from her arms and legs, her hands and feet turned into claws and her beautiful mouth which Zeus had kissed turned into gaping jaws that uttered growls. There are other versions, for instance, says that Callisto was changed into a bear not by Hera but by Artemis as a punishment for breaking her vow of chastity. For 15 years Callisto roamed the woods in the shape of a bear, but still with a human mind. Once a huntress herself, she was now pursued by hunters. One day she came face to face with her son Arcas. Callisto recognized Arcas and tried to approach him, but he backed off in fear. He would have spared the bear, not knowing it was really his mother, had not Zeus intervened by sending a whirlwind that carried them up into heaven, where Zeus transformed Callisto into the constellation Ursa Major (Great Bear) and her son as Ursa Minor (Little Bear). Hera was now even more enraged to find her rival glorified among the stars, so she consulted her foster parents Tethys and Oceanus, gods of the sea, and persuaded them never to let the bear bathe in the northern waters. Hence, as seen from mid-northern latitudes, the bear never sets below the horizon.

***

Mesto in simboli medveda | The City and The symbol of bear

Berlin

Prvi dokumentirani dokazi o mestu Berlin prihajajo iz leta 1237, a na prvem pečatu mesta iz leta 1253 ni samo medved, ampak orel in dva medveda. Simbol se je v letu 1280 spremenil v medveda, ki ima okrog vratu nekakšno zanko in preko tega povezan z orlom. Simbol mesta se je ponovno spremenil, ko sta se dve mesti združili v eno (Cölln in Berlin), kar se je zgodilo leta 1709. Tako se je zgodba o orlu in medvedu spreminjala, vse do leta 1875, ko je medved na grbu dobil krono in izgubil sledi o ptici. Takrat je Berlin dobil status svobodnega mesta. Je več različic zakaj je medved simbol Berlina, pri čemer izhajajoč iz zgodovine nastanka tega mesta, bi naj bilo povezano s slovanskimi ljudstvi, ki so ustanovile naselje pod imenom Berolina, ime, ki je omenjeno v latinski zapisih in je danes znano kot Berlin.

Berlin’s founding date is set at 1237 because that is the earliest documentary evidence that exists for the city. The earliest city seal in existence from 1253 didn’t feature a bear but an eagle, and then in 1280, a second city seal appeared with the Brandenburg eagle flanked by two standing bears. When Cölln and Berlin were officially merged into one city in 1709, the coat of arms featured the bear with a neck band below two eagles and by 1875, the bear had lost the neckband and gained a wall-crown, signifying Berlin’s status as a free city. There are few versions why the bear is a symbol of Berlin and somehow it might have to to with local Slavic tribes that founded Berolina, a name mentioned in Latin chronicles, known as Berlin today.

Madrid

Trg v centru Madrida nosi simbol tega mesta, in sicer gre za 20 ton težak kip, ki je nastal leta 1967 s strani kiparja Antonio Navarro Santa Fe. Medvedka in jagodno drevo, je simbol mesta Madrid. Nihče ne ve z gotovostjo, kako je ta prizor postal simbol tega mesta, so pa različne domneve. Ena teh pravi, da bi naj bilo to področje nekoč poseljeno z medvedi in jagodnimi drevesi, ki so bila takrat v izobilju. Druga teorija pravi, da bi naj v 13 stoletju prišlo do nesoglasja glede pravic na zemljišču. Sklenjen je bil dogovor, da si cerkev lasti vso zemljo, vse kar pa je nad tlemi, pa je v lasti ljudi. Od tod naj bi se rodila simbolika, kjer bi naj medveda, ki ovohava drevo, pri čemer naj bi medved predstavljal cerkev.

Located in Madrid’s most central square, La Puerta del Sol sits one of Madrid’s most important statues, El Oso y El Madrono (the Bear and the Strawberry Tree) and is the official symbol of the city. No one seems to know exactly why the bear and the strawberry tree are the city’s icons except that there used to be many bears in the fields around Madrid, and the strawberry tree might actually be representative of the hackberry tree that once was in abundance around the city. Another theory is that following the 13th-century dispute over hunting rights on the land that was owned by the church, an agreement was reached that the church-owned the soil, but the people of Madrid owned everything above the ground, namely game. Then, the symbol of Madrid was born — a Bear (the church’s emblem) sniffing a tree.  The 20-ton bear statue was constructed in 1967 by sculptor Antonio Navarro Santa Fe and is a popular gathering spot.

Bern

Z medvedi je tesno povezano mesto Bern v Švici, ki se imenuje tudi medvedje mesto. Pravijo, da omenjena povezava sega daleč nazaj v zgodovino, kljub temu, da so medvedi danes posledica uvoza. Simbol zastave tako še danes krasi medved, medtem ko rumena in rdeča barva prihajata iz časa Rimskega imperija. Za vse sladkosnede, kot zanimivost prilagam sličico Toberlona, švicarske medene čokoladne tablice, kjer je v podobi gore videti obris medveda.

The bear is one of the oldest religious and totemistic symbols. It dominated Switzerland in prehistoric times, and although now extinct is still considered the king of beasts in the region. The city of Bern maintains to this day a bear pit to perpetuate the symbolism of its name, but the bears are imported. The red and yellow field is thought to have come from the Holy Roman Empire battle flag, which was “per pale gules and or” (divided vertically red and yellow). For all who have sweet tooth, and perhaps didn’t notice, Toblerone, the legendary triangular Swiss chocolate with honey and almond nougat, has in a picture of mountain shape of a bear.

ALMIRACATOVIC.COM


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: